Miesiąc

Horoskop Urodzinowy

To horoskop pozwalający przewidywać życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomoże Ci odkryć wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

2 lutego

Dba o swoj? opini? i z szacunkiem odnosi si? do osób wy?ej postawionych.

Jest to przyjaciel post?pu, lubi?cy wspó?dzia?a? z innymi, posiadaj?cy niezwyk?e zdolno?ci polemiczne zarówno jak i militarne, dzi?ki czemu mo?e zrobi? karier? w zawodzie wojskowym. Jego usposobienie w ogóle jest do?? wojownicze, a jego agresywno?? mo?e go nawet zap?dzi? w sytuacje niebezpieczne. Jednak na zewn?trz jest zazwyczaj ostro?ny i delikatny a jego zachowanie si? nacechowane jest uprzejmo?ci?. Umys? jego jest p?odny i bystry, obfituj?cy w wybiegi i fortele. Czasami brak mu zdolno?ci skupienia si? na swych celach ?yciowych. Natura jego jest jednak czujna i aktywna, dba wielce o swe interesa i troszczy si? o ich obron?. Usposobiony jest dobrodusznie - nie jest z?o?liwy ani oszuka?czy, ale za to nieco pró?ny i pragnie zawsze panowa? nad innymi, wykazuj?c d??enie do niepotrzebnej ostentacji. Lubi swe ognisko rodzinne i troszczy si? o swój wygl?d zewn?trzny. Wady. Nierozwini?ty taki cz?owiek okazuje du?o pró?no?ci, stara si? zwróci? na siebie uwag? i wej?? w stosunki z wy?szymi sferami towarzystwa. Zw?aszcza wzgl?dem osób utytu?owanych odczuwa wielki szacunek, nie szcz?dzi im swego uznania i ho?dów. Nieraz te? mówi nieprawd? - lecz jego k?amstwa zazwyczaj nie s? z?o?liwe. Pragn??by on tylko wyda? si? innym ludziom jak najlepszy, a swych przyjació? postawi? na najwy?szym ?wieczniku i otoczy? powszechnym podziwem. Choroby - na jakie si? najcz??ciej uskar?a - to reumatyzm, bóle g?owy i w ogóle zaburzenia wr kr??eniu krwi. Zaburzenia nerwowe i niepokoje mog? spowodowa? stany depresji, które z czasem staj? si? dokuczliwe. Gdy rozwinie si? duchowo i zrozumie, do jakiego stopnia cia?o jest narz?dziem ducha - mo?e opanowa? stopniowo wszelkie swe dolegliwo?ci fizyczne, rozwijaj?c idealizm, humanitaryzm, znajomo?? charakterów ludzkich.

Wyślij

Polecamy oprogramowanie dla firm.

//