Miesiąc

Horoskop Urodzinowy

To horoskop pozwalający przewidywać życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomoże Ci odkryć wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

17 maja

Jest zapobiegliwy i gospodarny, co mo?e doprowadzi? go do maj?tku.

Wie czego pragnie, cel swój ma jasne okre?lony w ?yciu, a w swych d??eniach jest wytrwa?y. Cechuje go oszcz?dno??. Dzi?ki swym wysi?kom i gospodarno?ci osi?gnie powodzenie materialne i zapobiegliwo?? pomo?e mu w zdobyciu maj?tku. Karier? sw? mo?e osi?gn?? równie? dzi?ki ma??e?stwu. Jest to cz?owiek cierpliwy, który posiada zdolno?ci wynalazcze i umiej?tno?? przystosowania si? do warunków, co mu zapewni dobr? sytuacj? ?yciow?. ?ycie prowadzi do?? proste. Ma on du?o oryginalnych projektów i dobrych pomys?ów. W ?yciu spotyka go wi?cej okazji pomy?lnych, ani?eli sam mo?e wykorzysta?. Jest wymowny i posiada du?? zdolno?? przekonywania innych o s?uszno?ci swego zdania. Zawód jego mo?e by? nawet do?? ekscentryczny lub niezwyk?y - ale w nim osi?gnie powodzenie. Powiedzie si? mu równie? we wszystkim, co ma zwi?zek z ziemi?, jej produktami, rolnictwem, ogrodnictwem i kopalniami. Czego si? strzec winien. Niechaj ma si? na baczno?ci przed wybuchami gniewu i zazdro?ci. Kobieta dzi? urodzona powinna d??y? do tego, aby nie da? na siebie oddzia?ywa? pochlebstwu i nie pozwala? sobie na zbytnie uleganie nami?tno?ciom lub sympatiom posuni?tym za daleko. Jak wychowywa? dziecko dzi? urodzone. Jest ono samowolne, a pozostawione samemu sobie staje si? nieust?pliwe i niewra?liwe na cier-pnienia jakie sprawia innym. Ma ono du?o si? ?yciowych i mocny organizm, a nieraz cierpi z powodu przejadania si?. Wcze?nie rozwija si? w nim silna zmys?owo??. Trzeba je przyzwyczaja? do uprzejmo?ci, ust?pliwo?ci, sympatii dla wszystkiego co ?yje, odzwyczaja? za? od okrucie?stwa w stosunku do ma?ych zwierz?t, do czego nieraz okazuje sk?onno?ci.

Wyślij

Polecamy oprogramowanie dla firm.

//