Miesiąc

Horoskop Urodzinowy

To horoskop pozwalający przewidywać życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomoże Ci odkryć wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

24 pa?dziernika

D??y do osi?gni?cia pot?gi.

Jest to mocna indywidualno??, a przy tym cz?owiek zmys?owy, uczuciowy, nami?tny - dzi?ki czemu mo?e podpa?? pod wp?yw innych ludzi. Waleczny i chytry jednocze?nie - nie cofa si? przed walk?. Tote? nieraz zapl?tuje si? w ?yciu w ró?ne nieporozumienia i spory, i stara si? wówczas torowa? sobie drog? raczej przy u?yciu si?y, ani?eli drog? wysi?ków umys?owych. Nierzadko swym w?asnym zachowaniem si? przysparza sobie wrogów. Czasami waha si? i namy?la - ale gdy przyjdzie chwila czynu ??czy doskonale swój bystry i wojowniczy umys? z siln? wol? - i zazwyczaj osi?ga powodzenie. Gdy sobie raz nakre?li jaki? cel w ?yciu - d??y do niego z wytrwa?o?ci? i zdecydowaniem, a jego pewno?? siebie pozwala mu na przezwyci??enie trudniejszych sytuacji ?yciowych. Okazuje du?o dumy i wiary w swe zdolno?ci. Nadaje si? do zajmowania stanowisk wybitnych, a mo?e równie? osi?gn?? powodzenie w wojskowo?ci. Potrafi uk?ada? doskona?e projekty i zr?cznie wciela? je w ?ycie. Wady. Niechaj stara si? przezwyci??y? swe sk?onno?ci do gniewu, zazdro?ci, wybryków i nauczy si? uwzgl?dnia? równie? zdanie innych ludzi. W ma??e?stwie czekaj? go niepokoje. Kobieta urodzona dzisiaj - zna si? na kuchni i pewnie prowadzi gospodarstwo domowe. Charakter jej nie jest konwencjonalny - gdy? jest oryginalna, samodzielna i czasami okazuje sk?onno?? do szyderstwa. Mimo to jest na ogó? lubiana. Urodziny dzisiejsze daj? zazwyczaj mocn? budow? cia?a i silny organizm, obdarzony du?? wytrzyma?o?ci?. A mimo to organizm ten jest niezwykle wra?liwy i ?atwo mo?e podlega? infekcji. W kierunku tym nale?y zachowa? ostro?no??.

Wyślij

Polecamy oprogramowanie dla firm.

//