Miesiąc

Horoskop Urodzinowy

To horoskop pozwalający przewidywać życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomoże Ci odkryć wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

31 sierpnia

Spokojny, szlachetny - zachowuje si? prosto i naturalnie.

Jest dobrym obywatelem swego kraju i pos?uszny panuj?cym prawom - spe?nia swe obowi?zki. Jego umys? jest spokojny, kontemplacyjny, nieraz o sk?onno?ciach poetyckich, nastrojony idyllicznie. Lubi muzyk?, przyrod? i ?ycie wiejskie. Lubi wycieczki w góry, a w ogóle wchodzenie na miejsca wysokie sprawia mu przyjemno??. Szlachetny, otwarty, prawy - jest to cz?owiek o charakterze niepodleg?ym, a zachowuje si? bardzo prosto i naturalnie. Ostro?ny, praktyczny - powodzenie mo?e osi?gn?? w zwi?zku z podró?ami. Wykazuje du?e zdolno?ci w kierunku finansowym. Du?o robi dla innych i nieraz przy tym zapomina o sobie i swych w?asnych interesach. Jest to cz?owiek publiczny, interesuj?cy si? ?ywo sprawami spo?ecznymi, post?pem, idea?ami humanitarnymi. Nic ludzkiego nie jest mu obce, a instynkty opieku?cze i rodzinne ma rozwini?te bardzo silnie. Wad? jego jest, ?e ma?o ma ochoty do uci??liwej pracy - i raczej woli si? zag??bia? w rozmy?laniach lub marzeniach. Choroby jakie ewentualnie mog? mu grozi? - to rozstroje nerwowe i niedomagania ?o??dkowe, które jednak najwi?cej dotykaj? osoby nieostro?ne, nie dbaj?ce o siebie. Do czego winien d??y?? Przede wszystkim powinien stara? si? pozna? swe wady. Niechaj w stosunku do siebie samego u?ywa równie? tego szk?a powi?kszaj?cego, jakie stosuje do rozpatrywania wad innych ludzi. Niechaj zrozumie, ?e krytyka szorstka, po?pieszna, zawzi?ta - jak? stosuje wobec innych - mo?e by? dla osób wra?liwych wi?cej przykr? od bólu fizycznego. Co mu grozi? ?e ci ludzie, którym s?u?y? z ca?ym oddaniem si? - odp?ac? mu niewdzi?czno?ci?. Na ogó? trzeba stwierdzi?, ?e jego ?ycie przewa?nie up?ywa do?? spokojnie i w ko?cu zostaje uwie?czone powodzeniem. W wieku pó?niejszym nieraz odosabnia si? od ludzi i ?yje samotny, oddaj?c si? kontemplacji i rozmy?laniom.

Wyślij

Polecamy oprogramowanie dla firm.

//