Miesiąc

Horoskop Urodzinowy

To horoskop pozwalający przewidywać życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomoże Ci odkryć wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

28 maja

Jest usposobiony pokojowo i chcia?by dooko?a siebie widzie? harmoni? i zgod?.

Jest to cz?owiek o usposobieniu szlachetnym, d???cy do tego, aby by? zadowolonym z ?ycia i osi?gn?? w nim pe?ni? szcz??cia. W zachowaniu swym jest uprzejmy, ujmuj?cy, delikatny - na ogó? budzi do siebie sympati?. Zachowanie jego jest grzeczne, a nieraz nawet pe?ne wdzi?ku. Lubi ubiera? si? elegancko. Odznacza si? dobr? pami?ci?; lubi rozmy?la? i zastanawia? si? w spokoju. Jednak?e wyobra?nia jego nie jest bynajmniej zbytnio rozwini?ta. Na ogó? okazuje pewne zainteresowania literackie zarówno jak i naukowe. Udziela ch?tnie rad swemu otoczeniu i mocno jest przekonany o ich s?uszno?ci. Jest to zwolennik wszelkiego pi?kna i sztuki, pragn?cy dooko?a siebie widzie? tylko harmoni? i zgod?. Skoro nauczy si? czyni? dobry u?ytek ze swych zdolno?ci - wówczas mo?e osi?gn?? wysoki poziom rozwijania zarówno pod wzgl?dem umys?owym jak i duchowym. Czeka go ma??e?stwo z mi?o?ci, w którym b?dzie si? czu? szcz??liwy. Lubi te? swata? swych znajomych. Zarówno we wspó?dzia?aniu jak i w ma??e?stwie najlepiej harmonizuje z lud?mi urodzonymi od dnia 21 stycznia do 20 lutego oraz od dnia 22 wrze?nia do dnia 22 pa?dziernika. Kobieta urodzona tego dnia - wyró?nia si? swymi umys?owymi zdolno?ciami, d??eniem do post?pu, szerszego uj?cia, niezale?no?ci?. Mog? si? przed ni? otworzy? rozmaite mo?liwo?ci kariery zawodowej. Z wiekiem staje si? coraz bardziej w?adcza, ale te? nerwowa i niespokojna, z tendencj? do popadania w kra?cowo??. Czeka? j? mo?e w ?yciu ewentualno?? dwóch ma??e?stw lub d?u?szych zwi?zków.

Wyślij

Polecamy oprogramowanie dla firm.

//