Miesiąc

Horoskop Urodzinowy

To horoskop pozwalający przewidywać życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomoże Ci odkryć wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

22 kwietnia

Jest cz?owiekiem silnej woli, zamkni?ty w sobie i nadaje si? do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych.

Charakter jego jest sta?y i zaci?ty - mo?na na nim polega?. Ostro?ny jest zarówno w swych s?owach jak i poczynaniach - i nadaje si? wskutek tego do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych, na których potrzebna jest du?a pewno?? siebie i poczucie godno?ci w?asnej -gdy? obie te cechy s? w nim niezwykle silnie rozwini?te. Tote? nieraz tacy ludzie zajmuj? istotnie wybitne stanowiska pa?stwowe, do których przywi?zana jest tradycyjna powaga i autorytet. Kto urodzi? si? dzisiaj - interesuje si? wiedz? i ma sk?onno?ci do powa?nych studiów. Stopniowo my?li jego staj? si? coraz bardziej powa?ne i g??bokie i mo?e wreszcie zdoby? wielk? pot?g? wewn?trzn?. Z wiekiem jednak?e staje si? równie? coraz bardziej uparty i nieust?pliwy. Lubi on pogr??a? si? w rozmy?laniach samotnych - a do obecnego stanu rzeczy, jaki panuje na ?wiecie, nie czuje bynajmniej sympatii. Odznacza si? te? sw? niezwyk?? energi?, która jednak?e najcz??ciej nie przejawia si? na zewn?trz i znajduje si? jakby w stanie ukrytym. Wyst?puje ona na jaw dopiero przy podra?nieniu - a wówczas staje si? niezwykle gwa?townym i niebezpiecznym przeciwnikiem. Tote? w stosunkach z cz?owiekiem dzi? urodzonym nale?y zachowa? pewn? ostro?no??, gdy? sprowokowany staje si? gro?ny. Raz rozgniewany - d?ugo nie mo?e si? uspokoi? i przejawia niezwyk?? gwa?towno?? i furi? - co dziwi bardzo osoby, które ten wybuch sprowokowa?y. Wykazuje przy tym du?o pró?no?ci. Czuje przywi?zanie do ?ycia rodzinnego i jest dobrym m??em i ojcem. Co mu grozi. ?e jego nadzieje si? nie spe?ni?, a wysi?ki ?yciowe natrafi? na przeciwdzia?anie tak pot??ne, ?e nie b?dzie móg? go przezwyci??y?. Posiada on bowiem daleko wi?ksze ambicje ani?eli zdolno?ci do ich realizowania. D??y on do wielkich rzeczy - lecz nie zawsze udaje mu si? je osi?gn??. Zawody zwi?zane z ziemi?, jej produktami, rolnictwem, nieruchomo?ciami, kopalniami, lub te? sztuk? - mog? si? dla? okaza? lepsze od innych.

Wyślij

Polecamy oprogramowanie dla firm.

//